Daně - účetnictví Praha západ

Daně se dělí na:

- přímé
- daně z příjmů
- daň z příjmů fyzických osob
- daň z příjmů právnických osob
- daně majetkové
- z nemovitostí
- ze staveb
- z pozemků
- darovací
- dědická
- z převodu nemovitosti
- silniční
- nepřímé
- spotřební daně
- daň z přidané hodnoty (DPH)

Účtovní daní právně upravují tyto zákony:

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
- Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
- Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
- Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
- Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
- Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Pojmy:
- daň – povinná, zákonná, nenávratná platba do státního (veřejného) rozpočtu
- plátce – odvádí daň finančnímu úřadu
- poplatník – nese daňové břemeno, daň mu krátí příjem
- správce daně – příslušný finanční úřad, kterému plátce daně daň platí

Top