Covid a účetnictví

Daňové úlevy

Ministryně financí na základě souhlasu vlády vydala rozhodnutí, kterým promíjí daňovým subjektům, jejichž činnost byla zakázána či omezena usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020 č. 1021

- úrok z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020
- zálohy splatné v prosinci 2020 na dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob a dani silniční

Podmínkou prominutí je úhrada předmětných platebních povinností nejpozději dne 31. 12. 2020.
V platnosti zůstávají nebo budou prodloužena tak, aby pokryla i stávající situaci i další mimořádná opatření, která byla přijata v rámci předchozích liberačních balíčků

- plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad.
Týká se následujících situací:
 - prominutí úroku z prodlení,
 - prominutí úroku z posečkané částky,
 - prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
 - vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
 - potvrzení bezdlužnosti;
- plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince. To zahrnuje zejména následující situace:
 - bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.),
 - bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce,
 - bezúplatné dodání zboží zdravotníkům,
 - bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro potřeby sociálních služeb;
- institut zpětného uplatnění ztráty;

Posunutí splatnosti DPH za třetí čtvrtletí až do 31. prosince 2020 se bude nově týkat více subjektů, a to v oblasti maloobchodu a služeb.

V případě potřeby lze samozřejmě využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně daňových subjektů, a to:
- možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,
- možnost požadovat snížení či zrušení záloh,
- možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav,
- možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Ministerstvo financí v minulosti iniciovalo i legislativní opatření, která přinesla úlevu ve vybraných daňových oblastech:
- snížení sazeb DPH (sazba 10 %) – budoucímu rychlejšímu oživení postižených segmentů podnikání pomůže významné snížení DPH, např. na točené pivo, na stravovací služby, ubytovací a kulturní služby, provoz lyžařských vleků, při vstupu na sportovní akce a do sportovních zařízení (včetně saun, fitcenter či posiloven).
- snížení daně silniční u vozidel nad 3,5 t o 10 % přinese přímou redukci fixních nákladů jejich provozovatelům.
- zrušení daně z nabytí nemovitých věcí má pozitivní vliv na trh s nemovitostmi a přináší významnou úsporu kupujícím.

Odložení EET

Vláda prosadila v Parlamentu novelu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpis

- zrušení povinnosti používat EET platí nově až do 31. prosince 2022
Podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva financí.

Top